Competency Coaching 

DNA Solutions begeleidt u of uw medewerker in een ontwikkelingstraject, al dan niet volgend op een development center. Samen vertalen we de te verbeteren punten naar een concreet en SMART persoonlijk ontwikkelingsplan. De coachee wordt door de coach op regelmatige tijdstippen opgevolgd en individueel begeleid bij het daadwerkelijk uitvoeren van de in het ontwikkelingsplan vastgelegde acties. Concepten en modellen worden meteen actief toegepast en de resultaten in een volgende sessie besproken en eventueel bijgestuurd. De medewerker zorgt zelf voor de invulling van zijn ontwikkelingsactiviteiten en neemt verantwoordelijkheid op voor zijn eigen leertraject. De coach heeft een begeleidende rol en houdt een spiegel voor. Door de persoonlijke aandacht en gerichte begeleiding verhoogt het rendement van de ontwikkeling.

 

Stress & Burn-out Coaching

We volgen de ACCESS-methodologie:

  • We gaan van start met een analyse van de stressbronnen en we brengen het verloop van de klachten in kaart. Met behulp van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst brengen we het stressniveau in kaart te brengen (stress, overspanning of burn-out).
  • We richten ons op het herstellen van de fysieke en mentale conditie door rust en ontspanning in te bouwen, aandacht te hebben voor slaap, voeding, leef- en werkgewoonten en beweging. Het is belangrijk om structuur in de dag te brengen en terug aandacht te krijgen voor plezierige, energiegevende activiteiten. Omgaan met emoties zoals angst, boosheid, e.d. komt eveneens aan bod.
  • Wanneer de coachee er klaar voor is, werken we aan de cognitieve conditie. Dit is de fase van de brain training waarin we belemmerende overtuigingen identificeren en daar leren mee omgaan, onder meer met de RET-techniek. We gaan dieper in op wat de persoon voelt, hoe hij naar zichzelf en zijn/haar competenties kijkt en wat hij/zij wil.
  • In een volgende fase ligt de nadruk op het versterken van competenties, in functie van de noden van de coachee. Het kan gaan om zelfvertrouwen, assertiviteit, ‘neen’ leren zeggen, plannen, prioriteiten stellen, conflicthantering en leiderschap.
  • We bereiden de terugkeer naar het werk voor. Blijven, veranderen of weggaan? Welke veranderingen zijn nodig, aangepast werk of andere omgeving? Welke hulpbronnen kunnen ingeschakeld worden.  We overleggen met HR en/of manager over werkhervatting en mogelijke aanpassingen.
  • Tijdens de werkhervatting adviseren we opvolgsessies om stabilisatie van geleerde technieken in de hand te werken, om met dagelijkse stress te leren omgaan en terugval te voorkomen.

 

Career Coaching 

Het doel is een uitspraak te doen over een mogelijke heroriëntering van de medewerker binnen uw onderneming, rekening houdend met zijn/haar competenties, talenten en ontwikkelingspotentieel. In een bredere context laat deze methode toe om de evolutie en de carrière van uw medewerkers te beheren door eventueel meerdere evolutiescenario’s te formuleren. We starten met een nauwkeurig onderzoek van de organisatiecontext (organigram, afdelingen, projecten etc…) en de mogelijke carrièrepaden en toekomstige functies. Deze analyse laat toe om een competentieprofiel op te stellen, dat als basis voor het programma zal dienen. Als er geen referentiefunctie is, gebruiken we een generiek competentieprofiel.